لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۶,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۸۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۹,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی ۹۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان دوروگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی براق طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث مثلث ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق مثلث مثلث ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۳,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی ( قالب دلخواه ۹۰ در ۷۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی مات طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات دایره

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات دایره ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۴,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۷۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۷۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۳۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۶۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۳۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع طلاکوب ۶۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع طلاکوب ۶۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۶,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع ۶۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع ۶۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورتیز ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب سایز ۹ * ۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دور تیز طلاکوب سایز ۹ * ۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب سایز ۹ * ۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت کتان دورگرد طلاکوب سایز ۹ * ۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی آهنربایی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی آهنربایی ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی آهنربایی تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز سایز بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت متالایز مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات