لیست قیمت محصولات فست و فود لیوان کاغذی ۲۰۰ سی سی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود لیوان کاغذی ۲۰۰ سی سی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی ۱۵۵ در ۲۴۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۳۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود لیوان کاغذی ۳۶۰ سی سی ۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۶۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۲۴۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود جعبه همبرگر صدفی قفل دار همبرگر صدفی ۲۳۷ *۴۴۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۷۴۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۲۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر ۵۰۰۰ عددی ۲۹۰ در ۲۹۰ یک رو عادی ۱ عددی ۴,۳۶۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود ظرف سوخاری داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود ظرف سوخاری داخل سالن سوخاری سالن ۲۸۵ در ۲۰۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود ظرف سیب زمینی داخل سالن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۸۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود ظرف سیب زمینی داخل سالن ظرف سیب زمینی سالن۲۵۰ در ۱۶۹ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود ظرف مربعی بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود ظرف مربعی بزرگ ظرف مربعی بزرگ ۲۹۸ در ۲۹۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴,۳۶۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود ظرف مربعی کوچک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶۷۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود ظرف مربعی کوچک ظرف مربعی کوچک ۲۳۰ در ۲۴۰ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود جعبه سوخاری بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۵۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود جعبه سوخاری بیرون بر جعبه سوخاری بیرون بر۶۹۴*۲۲۷ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود جعبه همبرگر بیرون بر

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود جعبه همبرگر بیرون بر همبرگر بیرون بر ۵۵۵ در ۲۳۸ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود جعبه ساندویچ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود جعبه ساندویچ جعبه ساندویچ ۴۴۰ در ۲۹۸ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی جعبه سیب زمینی مخروطی۳۳۵در۲۳۲ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات فست و فود ظرف پاپ کورن

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات فست و فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ محصولات فست و فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ محصولات فست و فود ظرف پاپ کورن ظرف پاپ کورن ۴۶۰در ۲۷۳ تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶,۷۵۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش